sbctogelcom Sgp HK Online Terpercaya Panai muranpatukalai kaiyalutal: Alaippatan mulam (uyarttuvatu), oru virar innum etirikalai innum innum catakamana panai piraccanaikalukku pinnal ceyalpata alaikkirar. Utaranamaka, oru virar oru valuvana kaiyai vaittiruntal, menmaiyana alaippu avarkalukku pinnal etirikalai urcakappatuttalam allatu panai katti eluppalam. Kurippaka varampitta vilaiyattukalil, munpu pantayam curruvattattil panaik kattum pottiyalarkal etirppalarkalai etirkala cavalkalai etirkolvatan mulam pinnar pantayam currukalil avarkal perum panaikalin muranpatukal karanamaka irukkalam. Oru pinnar pantayam currukku oru pilahp amaikka: Cila nerankalil oru ninta pantayam pilahp ena kurippitappatukiratu, muntaiya pantayam curru alaippu pinnar oru pantayam curru mitu oru bluff (allatu arai bluff) amaikka mutiyum. Utaranamaka, oru valuvana arampa kaiyil oru virar malivana tolvi parkka eluppa patilaka alaikka kutum. Anta tolvi virar pileyarukku payanalikkatu, anal attakkarar innum pala"avutkal" (kartukal oru valuvana kaiyai uruvakka mutiyum), allatu muranpatukal melliyataka iruntalum, avarkal murattuttanamaka muyarci ceyyalam.

Uyarttuvatan mulam, inta culnilai oru palavinamana arampa kaiyil"nanaitta" oru virar ponra oru etiri tonrum, anal tolvi piraku oru valuvana ceyyappatta allatu varaital kaiyil ullatu. "Ninta pantu murattuttanamana" oru camipattiya anlain kala mitakkum. Inta itaiveli karuttu, oru virar tirakka ventum enru vita pantayam erkanave tirantu (allatu eluppappatta) yaro etiraka vilaiyata oru nalla kai ventum enru kurukiratu. Inta itaivelik karuttu, virarkal erkenave valimaiyaik kattiya marra virarkalutan motalkalait tavirkka virumpukinranar, melum alaippirkana ore vali (ciranta kaiyai vaittiruppatan mulam), ate nerattil unkal etiri (kal) matintal utanatiyaka verri peralam. Itaiveli vilaivu totarpana, cantvic vilaivu oru virar etirikalai innum pinnal ceyalpata innum potu oru tottiyil tanka oru valuvana kaiyai ventum enru kurukiratu. Virar paniyil ettanai etirikal pankerka ventum enru teriyavillai, allatu avar mintum uyartta ventum enru, avar tanatu payanulla panai unmaiyil muranpatukal enna teriyatu. sbctogelcom Sgp HK Online Terpercaya